ข้อมูลการเกษตร


 

ข้อมูลสำนักงาน

สำนักงานเกษตรอำเภอพนา

 

บทบาทภารกิจ

 1. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจเกษตรของชุมชน 
 2. ส่งเสริมและประสานงานถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตการจัดการผลผลิตพืช ประมง และปศุสัตว์
 3. กำกับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล ทั้ง 4 ตำบล
 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย แบ่งงานออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
 • งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานทั่วไป ได้แก่

งานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัฒนาและยานพาหนะ การจัดทำและบริหารงานงบประมาณ งานพิมพ์ และแจกจ่ายเอกสาร งานการเจ้าหน้าที่ งานประชุม งานประสานราชการทั่วไปของสำนักงาน

 • กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต มีหน้าที่
 1. ศึกษาพัฒนาและวางแผนการส่งเสริมการผลิตและการจัดการผลผลิตเกษตรกร
 2. ดำเนินการพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและจัดการผลผลิตเกษตรกรที่เหมาะสมกับท้องถิ่น
 3. ดำเนินการส่งเสริมและประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตและวัดการผลิตการให้บริการทางการเกษตรและการอารักขาพืช
 4. ดำเนินการตามแผนงานโครงการและมาตรการด้านการส่งเสริมการผลิตและการจัดการผลิตและพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสินค้าเกษตร และประสานการแก้ไขปัญหาการผลิตของเกษตรกร ได้แก่ภัยธรรมชาติ การระบาดของศัตรูพืช
 5. ประสานการดำเนินโครงการพระราชดำริและโครงการส่เสริมการเกษตร
 6. สนับสนุนการดำเนินงานและพัฒนาเจ้าหน้าที่ของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล ในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการผลิตและการวัดผลผลิต
 7. ติดตามประเมินผลและรายงานผลการส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตในอำเภอ
 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร มีหน้าที่
 1. ศึกษาและวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนของชุมชน องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
 3. ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานด้านการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
 4. ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานด้านการผลิตภัณฑ์ขององค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
 5. สนับสนุนการดำเนินงานและพัฒนาเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเกษตรอำเภอในการปฏิบัติงานด้านส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
 6. ติดตามประเมินผลการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
 7. ประสานงานและดำเนินงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ
 8. ปฏิบัติงานหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 


อาคารสำนักงาน

 

ศูนย์บริการเกษตรกร
สำนักงานเกษตรอำเอภพนา
ศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ
(Operation  Team)

 

   
มุมพักผ่อนหย่อนใจ

 

 

8 ตุลาคม 61 10:02:35