popup

ข้อมูลการเกษตร

แผนงานโครงการ

  •  ปฏิทินการปฏิบัติงาน
  •  ปฏิทินการปลูกข้าว
  •  แผนปฏิบัติงานและโครงการ
  •  แผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล

ระบบการรายงาน

ระบบส่งเสริม 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอพนาจัดอบรมโครงการ เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอพนาจัดอบรมโครงการ เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได...

เมื่อวันที่ 18 พ.ย.2558 นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจัง

เมื่อวันที่ 18 พ.ย.2558 นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจัง...

ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติศัตรูพืชโรคไหม้ข้าว(ระยะกล้า)

สำนักงานเกษตรอำเภอพนา ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติศัตรูพืชโรคไหม้ข้าว(ระยะกล้า...

ประชุมคณะอนุกรรมการวิสาหกิจชุมชนอำเภอพนา ปี 54

สนง.เกษตรอำเภอพนาจัดการประชุมคณะอนุกรรมการวิสาหกิจชุมชน ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/54 โดยมีท่านนายอำเภอพน...

more...

more...

more...