พนาเมืองเก่า พระเหลาเทพนิมิตร ผ้าขิดสวยดี มัดหมี่จานลาน วนอุทยานดอนเจ้าปู่ เมืองครูนักปราญช ์ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม
 บทบาทภาระกิจ
 อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
ข้อมูลการเกษตร
สภาพการทำนาอำเภอพนา ปี 54
 แหล่งท่องเทียว
ปฏิทินการปฏิบัติงานปี 2554
แผนปฏิบัติงานและโครงการ 2554
แผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล
 อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
 รายงานการประชุมเกษตรอำเภอ
 ข้อมูลวิสาหกิจชุมชนอำเภอพนา
 จุดถ่ายทอดเทคโลโลยี
 ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน

 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอพนา

 

 รายงานสภาพการทำนา
 สถานการณ์การรับจำนำข้าวเปลือก
สถิติปลูกพืชเศรษฐกิจ
เกษตรกรผู้ผ่านการประเมิน GAP
ปฏิทินการปลูกข้าว
รายชื่อหมู่บ้านในจังหวัดอำนาจเจริญ
จำนวนกลุ่มข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ดาว์โหลดงานจากจังหวัด
...........................................
 
ทะเบียนเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
 สายใยรักแห่งครอบครัว
 ศูนย์บริการและถ่ายทอด ฯ
 อาสาสมัครเกษตร
RBM
รายงานแผน-ผลการปฏิบัติงานใช้จ่าย
(E-project)
 
 วิสาหกิจชุมชน
  ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
 คลิเกษตรเคลื่อนที่
 ลดการใช้พลังงาน
เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
    งานส่งเสริมการเกษตร

 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร
     เกษตรกร

 ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจ
     ชุมชน
  สร้างเกษตรกรคลื่นลูกใหม่
     และพัฒนายุวเกษตรกร
 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
     ปาล์มน้ำมัน
 สินค้าปลอดภัยได้มาตรฐาน
 สายใยรักแห่งครอบครัว
 
 
 เตือนการระบาดศัตรูพืช
 พยากรณ์ศัตรูพืช
 พยากรณ์อากาศ
 ราคายางพาราวันนี้
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 แหล่งสืบค้นข้อมูลการเกษตร
 ค้นหารหัสไปรษณีย์

: ลิงค์หน่วยงานอื่น ๆ :

:: ลิงก์สำนักงานเกษตรจังหวัด ::
:: ลิงก์หน่วยงานในกระทรวง ::
:: ลิงก์หน่วยงานส่วนกลาง ::
:: ลิงก์ทั่วไทย ::


 

สำนักงานเกษตรอำเภอพนา ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ

เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติศัตรูพืชโรคไหม้ข้าว(ระยะกล้า) โดยมีท่านนายอำเภอพนา

นายวีระชาติ ผ่องโชติ เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 54

ประชุมคณะอนุกรรมการวิสาหกิจชุมชนอำเภอพนา ปี 54
สนง.เกษตรอำเภอพนาจัดการประชุมคณะอนุกรรมการวิสาหกิจชุมชน

ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/54 โดยมีท่านนายอำเภอพนา นายวีระชาติ ผ่องโชติ เป็นประธานในการประชุม และนายโสภณ ตุ้มมล เกษตรอำเภอเป็นเลขานุการฯ

13/07/54
กิจกรรม 5 ส สนง.เกษตรอำเภอพนา ปี 54
นายโสภณ ตุ้มมล เกษตรอำเภอพนา นำข้าราชการและลูกจ้าง
ปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ตามแผนงานส่งเสริมการเกษตร ปี 54 โดยปฏิบัติงานตามนโยบายท่านอุดร ชามาฤกษ์ เกษตรจังหวัด
05/07/54
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีเชิงการค้า
สำนักงานเกษตรอำเภอพนา โดยนายโสภณ ตุ้มมล เกษตรอำเภอพนาพร้อมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร นายกิตยากร เหมรา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานผู้รับผิดชอบตำบล
ในพื้นที่ดำเนินการ บ้านอีเก้ง หมู่ 3 ,4 ต.พระเหลา 30 ราย บ้านดอนขวัญ หมู่ 2 ต.พนา 30 ราย
บ้านโพนเมือง หมู่ 2 ,11 ต.ไม้กลอน 30 ราย โดยแจกจ่ายจุดละ 150 กระสอบ เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 54
12/07/54
โครงการแปรสภาพ/แปรรูปข้าวหอมมะลิคุณภาพ ปี 54
นายโสภณ ตุ้มมล เกษตรอำเภอพนาพร้อมเจ้าหน้าที่ นางจิตลัดดา คงอำพล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการผู้รับผิดชอบงาน
และนายสมทัศน์ ไชยรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับผิดชอบตำบลออกติดตามตรวจเยี่ยมสถานที่ดำเนิการพร้อมตรวจรับ
วัสดุโครงการฯเป็นเครื่องสีข้าวขนาดกลาง ลงสถานที่ดำเนินการที่บ้านโนนสูง หมู่ 12 ต.ไม้กลอน อ.พนา
05/07/54
มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ปี 53
นายอุดร ชามาฤกษ์ เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยอุทกภัย ปี 53 โดยการมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อเป็นการบรรเทาและการช่วยเหลือ
พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่อำเภอพนา
06/06/54
กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 54
นางจิตลัดดา คงอำพล นวส.ชำนาญการผู้รับผิดชอบเคหกิจ
ได้จัดการอบรมจัดทำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนด้านการผลิตและ
การตลาด ในพื้นที่ม.11 ต.พนา ม.5 ต.พระเหลา ม.7 ต.พระเหลา ม.16 ต.จานลาน ม.4 ต.ไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
04/06/54

แสดงข่าวทั้งหมด

ระยะเวลาการรับขึ้นทะเบียนการปลูกพืชเศรษฐกิจ 3 ชนิด ปี2554/55รายละเอียดและหลักฐาน
ลำดับที่
รายละเอียด
1.ข้าวนาปี ปีการผลิต 54/55
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 พฤศจิกยายน 2554

2.การประชาคม

 1 มิถุนายน – 31 พฤศจิกายน 2554

3.การออกใบรับรอง

1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2554

4.การทำสัญญากับ ธกส.พื้นที่

1 พฤศจิกายน – 31มีนาคม 2554

ลำดับที่
แผนการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม 2554 สนง.เกษตรอำเภอพนา
1
ประชุมประจำเดือนสนง.วันที่ 2 ส.ค. 54 ประชุมประจำเดือนของสนง.ตามแผนการปฎิบัติบัติงาน และประชุมประจำสัปดาห์ทุกวันจันทร์
2
โครงการบริหารจัดการศัตรูพืชและการเขตกรรมเพื่อลดความเสี่ยงให้กับเกษตรกร

3

โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพงบพัฒนากลุ่มจังหวัด

4

ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี 54

5

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอพนา วันที่ 18 ส.ค.54
6
รับขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ปี 54/55

ลำดับที่
รายละเอียด
1.โรคไหม้ของข้าว
วิธีการป้องกันและกำจัด

2.สรุปการเกิดภัยพื้นที่อำเภอพนา ปี 54

 โรคไหม้ข้าว(ระยะกล้า) อำเภอพนา
นายฉลาด นันทโพธิเดช รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดประจำเดือน(PM) ตามระบบส่งเสริมการเกษตรเพื่อติดตามและรับทราบผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการต่างๆ พร้อมจัดเตรียมวาระการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ อ่านต่อ
นายอำนาจ บัวขาว รักษาการหัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สนง. เกษตร จ.อำนาจเจริญพร้อมด้วยนายสวัสดิ์ สิงห์สุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ต.นาหมอม้า ให้การต้อนรับ นางสาวโสภิสดา ปองประเสริฐ โปรดิวเซอร์และคณะจัดทำสารคดีท่องเที่ยวเชิงเกษตร “เที่ยวทั่วไทย หัวใจสีเขียว” ของบริษัท เอส แอนด์ เอส มีเดีย ในโอกาสที่เดินทางมาถ่ายทำสารคดีท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่วัดดงเฒ่าเก่า เล่าเรื่องสถานีประมงน้ำจืดอำนาจเจริญ เดินเที่ยวภูจำปา ชมภูผา หินมหรรศจรรย์ปลูกลั่นทม (ลีลาวดี) ขี่ม้าไปไหว้ปู่ฤษี เยี่ยมกลุ่มสตรีทอเสื่อกก วกมาพักโฮมสเตย์........ ที่ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ อ่านต่อ
นายอำนาจ บัวขาว รักษาการหัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สนง. เกษตร จ.อำนาจเจริญเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมพัฒนาเว็ปไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอด้วยโปรแกรมจูมล่า เพื่อเพิ่มสมรรถนะให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระบบสารสนเทศทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ จำนวน ๑๔ คน ณ ห้องประชุมฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔


:แนะนำเจ้าหน้าที่:


นายโสภณ ตุ้มมล
เกษตรอำเภอพนานายกิตยากร เหมรา
จพง.การเกษตรชำนาญงาน


 

นายสมทัศน์ ไชยรักษ์
นวส.ชำนาญการนางจิตลัดดา คงอำพล
นวส.ชำนาญการน.ส.พิศมัย บรรลือ
จพง.ธุรการชำนาญงานนายประสบโชค เพ็ญจันทร์
พนักงานราชการนายทวี ใจตรง
คนงาน


 


เมือง  
ชานุมาน  
ปทุมราชวงศา  
 เสนางคนิคม  
 หัวตะพาน  
ลืออำนาจ  
 

  แผนที่จังหวัดอำนาจเจริญ
  ท่องเที่ยวจังหวัด อำนาจเจริญ
 

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ
  กรมส่งเสริมการเกษตร
  กรมวิชาการเกษตร
  กรมพัฒนาที่ดิน
  กรมปศุสัตว
  กรมประมง
  กรมป่าไม้
  กรมการข้าว
 
KM การจัดการความรู้
E-office
WEBMAIL กรมส่งเสริมฯ

ดิน
น้ำ
พืช
ปศุสัตว์
ประมงและเพาะเลี้ยง
โรคและแมลงศัตรูพืช
ปุ๋ยและสารเคม
เทคโนโลยีการเกษตร
ราคาสินค้าและปัจจัยการผลิต
แหล่งรับซื้อและจำหน่าย
องค์กรและเครือข่ายเกษตรกร
สหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน
สถานการณ์เกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
เตือนภัยเกษตร
องค์ความรู้เรื่องข้าว
งานวิจัยด้านการเกษตร

วิทยุเพื่อการเกษตร AM1386

 

 


 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ วิ ส า ห กิ จ

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอพนา

 

 
ผู้ดูแลเว็ปไซค์ นายประสบโชค เพ็ญจันทร์ พนักงานราชการ
ที่ตั้งสำนักงานเกษตรอำเภอพนา หมู่ที่1 บ้านพนานต์ ถนนอุปชิต ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180

โทร.045-463125 ,โทรสาร 045-463125E–mail : amnat04@doae.go.th

website submission page
search engine submission

    วันที่ 1 มกราคม 2554